diagnoza psychologiczna i pedagogiczna
 • Badania psychologiczne i pedagogiczne w zakresie intelektu, zdolności, temperamentu, osobowości, radzenia sobie ze stresem, umiejętności osobistych
 • Diagnoza trudności emocjonalnych
 • Ocena prawidłowości rozwoju dziecka
 • Diagnoza dojrzałości szkolnej
 • Diagnoza dysleksji (w tym dysortografia, dysgrafia, dysleksja właściwa), dyskalkulii, zaburzeń uwagi, trudności szkolnych różnego rodzaju
 • Wstępna diagnoza ADHD i zaburzeń pokrewnych ( nadpobudliwość psychoruchowa, ADD, nadmierna impulsywność, wolne tempo reakcji)
 • Wydawanie zaświadczeń o możliwości podjęcia pracy zarobkowej przez dziecko (praca w reklamie, filmie)
 • Opinie dotyczące możliwości podjęcia praktyk przez dziecko poniżej 15 r.ż.
 • Opinie dla młodzieży chcącej podjąć naukę w szkole dla dorosłych

Opis:

Poradnia ANIMUS przeprowadza diagnozy psychologiczne i pedagogiczne dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Diagnozę wykonuje się w celu określenia mocnych i słabszych stron osoby w zakresie jej zdolności, umiejętności i temperamentu; sprawdzenia obszarów, których funkcjonowanie może być zaburzone, oraz wskazania możliwości pracy nad rozwojem zdolności lub poprawą w obszarach gorzej funkcjonujących. Do tego celu stosuje się testy psychologiczne i pedagogiczne, wywiad z klientem, opinie środowiskowe (np. nauczyciela, rodzicow) oraz obserwację. Na podstawie diagnozy wydajemy opinię psychologiczną, która może być przydatna nie tylko dla własnej orientacji, ale także do różnego rodzaju egzaminów i uzyskiwania zezwoleń.

Dla kogo przydatna jest diagnoza psychologiczna?

DZIECI I MŁODZIEŻ:

 • dla dzieci zdolnych, szybko rozwijających się intelektualnie
  diagnoza uzdolnień i zainteresowań
 • dla dzieci przedszkolnych z możliwością opóźnionego lub przyspieszonego pójścia do szkoły
  diagnoza uzdolnień i dojrzałości szkolnej
 • dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu
  diagnoza w kierunku zaburzeń dyslektycznych oraz diagnoza uzdolnień
 • dla dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki
  diagnoza w kierunku dyskalkulii oraz diagnoza uzdolnień
 • dla dzieci z trudnościami w koncentracji uwagi
  diagnoza trudności z koncentracją, nadpobudliwości, 
 •  diagnoza uzdolnień
 • dla dzieci z ogólnymi trudnościami w nauce
  diagnoza rozwoju intelektualnego, diagnoza niepowodzeń szkolnych

DOROŚLI

 • badanie poziomu rozwoju intelektualnego (np. do celów orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności lub oceny możliwości intelektualnych przed wyborem ścieżki edukacyjnej)
 • wstępna diagnoza ADHD i ADD
 • dla wszystkich zainteresowanych własnym rozwojem
 • dla osób mających problemy ze zdrowiem bez wyraźnych przyczyn somatycznych