Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Ogólne zasady przyjmowania klientów w Poradni:

 1. Rejestracja i wstępna kwalifikacja do specjalistów odbywa się telefonicznie. W trakcie rejestracji przeprowadza się wywiad epidemiologiczny.
 2. Do placówki nie mogą przychodzić pracownicy i klienci, którzy są chorzy, zwłaszcza, jeżeli występują u nich objawy infekcji dróg oddechowych (gorączka, duszność , kaszel, utrata węchu i smaku) lub jeżeli miały kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 do czasu ostatecznej weryfikacji i uzyskania ujemnego wyniku badania takiej osoby (podejrzanej o zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2).

W przypadku zaobserwowania przez pracownika Poradni u siebie objawów infekcji dróg oddechowych lub posiadania wiedzy o kontakcie z osobą podejrzaną lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2 należy o takim fakcie poinformować telefonicznie Dyrektora Poradni przed zgłoszeniem się do pracy. 

 • Ogranicza się przebywanie w placówce osób z zewnątrz ( maksymalnie do 6 osób, z zachowaniem odstępu między poszczególnymi osobami 2 m – nie dotyczy odległości pomiędzy rodzicem/opiekunem prawnym a dzieckiem).
 • Specjaliści będą przyjmować klientów w budynku Poradni tylko w sytuacjach, gdy wizyta z ważnego powodu nie może odbyć się online.
 • Pozostałe zadania Poradnia będzie realizowała zdalnie.
 • Wizyta powinna zostać opłacona przed spotkaniem na konto Poradni, podane na www.animus.pl.
 • W przypadku pojawienia się objawów chorobowych, klient (u dziecka – rodzic/opiekun prawny) powinien odpowiednio wcześniej powiadomić Poradnię i odwołać wizytę.
 • Klient umawiany jest na konkretny dzień i godzinę, tak aby między kolejnymi diagnozami zachować odstęp czasowy umożliwiający dezynfekcję stanowiska pracy.

Wizyta w Poradni

 1. Na wizytę do Poradni dziecko przychodzi z jednym opiekunem.
 2. Po wejściu do budynku Poradni każdy pracownik, klient, dziecko oraz jego rodzic/opiekun ma obowiązek zdezynfekować ręce środkami dostępnymi przy wejściu.
 • Specjalista przyjmujący w przypadku stwierdzenia objawów infekcji u klienta lub rodzica przyjmowanego dziecka (gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, uczucie duszności, inne nietypowe) odmawia wizyty i prosi o opuszczenie Poradni. Informuje o tym dyrektora Poradni, który powiadamia o zaistniałej sytuacji telefonicznie Inspekcję Sanitarną i postępuje wg uzyskanych informacji.
 • Na terenie Poradni klient/rodzic/opiekun powinien przebywać w maseczce ochronnej, poza sytuacją przebywania w gabinecie, gdy zachowana jest odpowiednia odległość od specjalisty.
 • Każdy kontakt osoby z zewnątrz w sekretariacie powinien odbywać się tylko
  w wyjątkowych przypadkach, w taki sposób, aby klient przebywał w odległości minimum 2 m od pracownika.
 • Rodzice oczekują na dziecko w poczekalni (jeśli to konieczne) lub poza nią na zewnątrz, zachowując odpowiednią odległość od innych osób.

Zachowanie profilaktyki

 1. W Poradni stosuje się zabezpieczenia stanowisk pracy, pracowników w kontakcie bezpośrednim z klientem w postaci  przyłbic/ maseczek, jednorazowych rękawiczek, dezynfekcji rąk i stanowisk pracy.
 2. Do dezynfekcji materiałów diagnostycznych używa się odpowiednich środków dezynfekcyjnych.
 3. Gabinety  i pomoce dydaktyczne będą dezynfekowane po każdej przeprowadzonej wizycie. Należy zadbać o przeprowadzanie dezynfekcji przyborów, sprzętu, zabawek, pomocy dydaktycznych, stolików, biurek, klamek, włączników światła używanych podczas diagnozy w pomieszczeniach diagnostycznych po każdej wizycie. Odpowiedzialna za to jest osoba korzystająca z gabinetu lub pomocy.
 4. Przeprowadza się dezynfekcję lad, poręczy, dozowników na preparaty do higieny rąk, dozowników na ręczniki jednorazowe, pojemników na odpady możliwie najczęściej, nie rzadziej niż trzy razy dziennie (odpowiedzialny jest za to dyrektor Poradni).
 5. Po każdej wizycie należy wywietrzyć gabinet.
 6. W Poradni na korytarzu  znajduje się pojemnik na zużyte jednorazowe rękawiczki
  i maseczki.
 7. Wprowadza się rotacyjny system pracy, aby jednorazowo w poradni przebywało nie więcej niż 2 specjalistów i 2 klientów.
 8. Dziecko podczas diagnozy używa jednorazowego długopisu / ołówka, który jest odkładany do odpowiedniego pojemnika po diagnozie. Specjaliści korzystają z własnych przyborów do pisania.
 9. Diagnozy przeprowadza się w gabinetach mających minimum 8 metrów kwadratowych, pracownik pedagogiczny przeprowadzający diagnozę stara się zachować maksymalny możliwy do przeprowadzenia diagnozy dystans.