Psychologiczny Ośrodek
Twórczego Rozwoju
ANIMUS
Jest 19. marca, 2018 roku. Dotychczasowa liczba odwiedzin: . Twój status: niezalogowany

<< wróć do strony prezentującej ofertę firmy ANIMUS

najczęstsze pytania na temat naszych kursów

::: Czemu służy Kurs Rozwoju Inteligencji i Pamięci?

Cele podstawowe:
+poprawa zdolności poznawczych: koncentracji uwagi, spostrzegania wzrokowego i słuchowego, kojarzenia, koordynacji wzrokowo-ruchowej
+ułatwienie zapamiętywania różnego rodzaju materiału
+rozwój myślenia logicznego i twórczego
+wzrost szybkości i łatwości czytania i pisania.

Zajęcia przeznaczone dla dzieci z klas początkowych szkoły podstawowej. Obejmują zestaw ćwiczeń, zabaw i zadań, które stymulują i wspomagają rozwój naturalnych zdolności poznawczych dziecka. Dzięki temu może ono łatwiej przyswajać wiedzę, szybciej rozwiązywać zadania, lepiej orientować się w rzeczywistości, lepiej radzić sobie w kontaktach z innymi dziećmi oraz sytuacjach szkolnych.

::: Czemu służy Kurs Metod Uczenia się?

Cele podstawowe:
Poprawa szybkości, łatwości i skuteczności uczenia się oraz odtwarzania nabytych wiadomości. Celem jest również wykazanie, że nie ma złej pamięci - może być tylko niewykształcona umiejętność zapamiętywania.

Kurs zawiera ćwiczenia zdolności umysłowych, które są podstawą do skutecznego i szybkiego zapamiętywania. Na ich bazie trenowana jest umiejętność korzystania z mnemotechnik (strategii zapamiętywania) dla materiału słownego, wzrokowego oraz zestawów elementów. Uczestnicy poznają też technikę nielinearnego notowania - mindmapping. Trening umiejętności zapamiętywania uzupełniają metody radzenia sobie ze stresem, ćwiczenia wypowiedzi oraz koncentracji.

::: Jaka jest skuteczność takiego kursu?

Skuteczność programów proponowanych przez ośrodek "Animus" jest badana naukowo na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zarówno trening dla dzieci, jak i dla młodzieży był sprawdzany pod kątem poprawy myślenia i zapamiętywania. We wszystkich badaniach stwierdzono istotną poprawę u uczestników treningów, zaś w grupie osób, które treningu nie przechodziły, takiej poprawy nie było.
Drugim źródłem naszej wiedzy o skuteczności treningu są opinie samych uczestników i ich rodziców. Wielu z nich mówi nam, że dzieci dużo lepiej koncentrują się na lekcjach, szybciej zapamiętują wiadomości i łatwiej im idzie rozwiązywanie zadań. Często efektem jest też większa otwartość, wypowiadanie się na lekcji, aktywność i przełamanie nieśmiałości. Dzieci bardziej wierzą w swoje możliwości i lepiej potrafią wykorzystać swoje zdolności.

::: Jak wyglądają zajęcia?

Zajęcia są prowadzone metodami aktywnymi - składają się z ćwiczeń i zabaw, w których uczestnicy ćwiczą swoje zdolności intelektualne, poznają na własnym doświadczeniu różne sposoby zapamiętywania i bawiąc się wspólnie, rozwijają umiejętności społeczne. Twórczość, humor, pomysły i skojarzenia - to podstawowe "narzędzia" pracy w ćwiczeniach. Uczestnicy cały czas są aktywni, mają możliwość zaistnienia w grupie, pokazania swoich możliwości innym. W ćwiczeniach wykorzystujemy różne materiały: rysunki, slajdy, muzykę, zadania na kartkach. Korzystamy również z materiałów przyniesionych przez uczestników - np. pracy domowej, z którą mają trudności.
Na zakończenie kursu dzieci otrzymują dyplomy, organizowane są zajęcia pokazowe dla rodziców, po których prowadzący indywidualnie omawia z rodzicami postępy i możliwości dziecka.

::: Dla kogo takie zajęcia są przeznaczone?

Program ten przeznaczony jest szczególnie:
+dla zdolnych, lubiących myśleć, ciekawych świata i wiedzy, którzy lubią, gdy ich zdolności są doceniane, aby cieszyli się możliwością rozwijania swoich zdolności
+dla tych, którzy chcą dużo umieć, mieć dobre oceny, ale nie chcą poświęcać na to zbyt wiele czasu
+dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu, aby usprawnili spostrzeganie oraz koordynację wzrokowo-ruchową niezbędną w tych czynnościach
+dla osób z trudnościami w koncentracji uwagi, aby nauczyli się lepiej skupiać na zadaniu i potrafili maksymalnie wykorzystać ten czas, w którym są skupieni
+dla nieśmiałych, zahamowanych, aby otworzyli się na kontakty z innymi i chętniej wypowiadali się na lekcji
+dla osób z ogólnymi trudnościami w nauce, aby dostrzec ich problemy i pomóc im sobie z nimi poradzić.

::: Czy to przeszkadza, kiedy w jednej grupie są dzieci w różnym wieku i o różnych zdolnościach?

Na naszych kursach staramy się tworzyć grupy uczestników na podobnym poziomie rozwoju. Rozbieżność wiekowa może maksymalnie wynosić 2 lata. Z naszych doświadczeń, a także z wiedzy psychologicznej wynika, że taka różnica nie stwarza większych problemów w wykonywaniu ćwiczeń. Zdarza się oczywiście, że niektóre dzieci wykonają zadanie szybciej; wówczas prowadzący prosi je o pomoc wolniejszym uczestnikom lub daje dodatkowe zadanie do wykonania.
Poza tym różnorodność wykonywanych ćwiczeń pozwala każdemu dziecku na ujawnienie jego zdolności i "zabłyśnięcia" w tym, w czym jest dobre.

::: Jak wygląda odpłatność za zajęcia?

Opłaty przyjmuje osoba prowadząca, wystawiając dowód wpłaty. Możliwa jest również forma płatności poprzez wpłatę bądź przelew na konto Ośrodka. Można wnieść jednorazową opłatę za cały kurs z góry, wówczas opłata jest niższa. Można też wpłacić ratę za pierwszy miesiąc; drugą ratę za kolejne dwa miesiące po pierwszym miesiącu i trzecią ratę po drugim miesiącu zajęć. W przypadku rozłożenia płatności na raty opłata zwiększa się o 10 zł za każdy miesiąc.

::: Czy rodzice mogą przyjść na zajęcia?

Zgoda zależy od prowadzącego. Wyjątkowo można jednorazowo przyjść, po wcześniejszym umówieniu się. Jednak obecność rodziców z reguły dzieci rozprasza. Można drugie zajęcia zrobić w obecności zainteresowanych rodziców. Najlepiej jednak, jeśli rodzice przychodzą na ostatnie zajęcia - wówczas dzieci mogą pochwalić się zdobytymi umiejętnościami.

::: Jakie są podstawy teoretyczne programu?

Programy naszych kursów opracowane są na podstawie współczesnej naukowej wiedzy psychologicznej dotyczącej rozwoju zdolności poznawczych, w tym myślenia i pamięci. Kanwą dla stymulacji rozwoju myślenia operacyjnego u dzieci jest znana teoria stadiów rozwoju Jeana Piageta w jej współczesnej modyfikacji, zwłaszcza z nawiązaniem do teorii strefy najbliższego rozwoju Wygotskiego. Projekt ten powstał pod kierunkiem prof. Anny Matczak z Katedry Psychologii Różnic Indywidualnych na Wydziale Psychologii UW, autorką testu DMI do diagnozy możliwości intelektualnych dzieci i młodzieży. Z kolei proponowane strategie i techniki pamięciowe opracowane zostały we współpracy z prof. Ewą Czerniawską z Katedry Psychologii Uczenia się i Pamięci na Wydziale Psychologii UW, która od wielu lat zajmuje się problematyką strategii uczenia się. Metody zapamiętywania, jakie przedstawiamy i ćwiczymy w czasie treningów, bazują na koncepcjach psychologicznych wiążących skuteczne zapamiętywanie z łączeniem zdolności słownych z percepcyjno-przestrzennymi; m.in. teorii specjalizacji funkcjonalnej półkul mózgu (za którą jej autorzy, Perry i Ornstein otrzymali nagrodę Nobla) i koncepcji podwójnego kodowania Paivio. Poza tym istotną rolę w podstawie teoretycznej technik pamięciowych pełnią modele asocjacjonistyczne pamięci, np. model Andersona.

Copyright (C) Tomasz Seroczyński (2003)