Psychologiczny Ośrodek
Twórczego Rozwoju
ANIMUS
Jest 19. marca, 2018 roku. Dotychczasowa liczba odwiedzin: . Twój status: niezalogowany

<< wróć do strony prezentującej ofertę firmy ANIMUS

REGULAMINY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH PORADNI ANIMUS

I. Zasady organizacji zajęć przez Poradnię ANIMUS

 • 1. Dyrektor organizuje grupę uczestników na określone zajęcia i wyznacza termin odbywania się kursu, liczbę godzin do zrealizowania w danym semestrze oraz opłatę za całość kursu w danym semestrze z możliwością rozłożenia płatności na raty;
 • 2. W przypadku niektórych zajęć przed zapisem wymagana jest wstępna konsultacja psychologiczna kwalifikująca dziecko pod względem adekwatności danego kursu do potrzeb i możliwości dziecka (odpłatność za konsultację wg cennika Poradni);
 • 3. Dyrektor wyznacza osobę/osoby o odpowiednich kwalifikacjach jako prowadzących dany kurs;
 • 4. Prowadzący zapewnia dziecku opiekę podczas trwania zajęć oraz organizuje proces ćwiczeń zgodnie z zasadami higieny umysłowej; Poradnia zapewnia również wszelkie materiały potrzebne do realizacji zajęć;
 • 5. Poradnia informuje uczestników o wszelkich zmianach terminów zajęć; w przypadku odwołania zajęć prowadzący wyznacza termin odrobienia ich po konsultacji z rodzicami uczestników;
 • 6. Prowadzący dokonuje obserwacji dziecka podczas zajęć, aby udzielić rodzicom/opiekunom informacji zwrotnej o możliwościach i trudnościach dziecka oraz wyznacza w ciągu trwania kursu lub po jego zakończeniu termin indywidualnych spotkań z rodzicami w celu udzielenia takich informacji.
 • 7. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności dziecka na zajęciach prowadzący udostępnia materiały do samodzielnego uzupełnienia ćwiczeń (jeśli to możliwe), a w razie uzasadnionej dłuższej nieobecności dziecka wyznacza dodatkowy termin uzupełnienia treści zajęć w formie indywidualnej bez pobierania dodatkowych opłat.
 • 8. Na początku kursu prowadzący spisuje z grupą kontrakt zajęć, który podpisują wszyscy uczestnicy. W przypadku regularnego łamania ważnych ustaleń kontraktu, które uniemożliwia prawidłową realizację programu zajęć prowadzący może zdecydować o usunięciu uczestnika z grupy. W takim przypadku rodzic/opiekun nie ponosi dalszych kosztów uczestnictwa poza opłatą za dotychczas zrealizowane zajęcia.

  II. Zasady uczestnictwa w zajęciach i pobierania opłat:

 • 1. Rodzic/opiekun ma prawo do decyzji co do uczestnictwa dziecka w zajęciach po pierwszym spotkaniu grupy. W przypadku rezygnacji po pierwszych zajęciach rodzic nie ponosi żadnych kosztów, zaś jeśli decyduje się na zapisanie dziecka, podpisuje z Poradnią umowę i tym samym zobowiązuje się do poniesienia opłaty za całość kursu trwającą przez 1 semestr szkolny, określoną w umowie.
 • 2. Nieobecność dziecka na poszczególnych zajęciach nie zwalnia z całości ani części opłaty za kurs!
 • 3. Rodzic/opiekun może zrezygnować z kursu po 4 spotkaniach, jeśli zajęcia okażą się nieodpowiednie dla dziecka; wówczas ponosi koszt jedynie za zrealizowane zajęcia (za pierwszy miesiąc kursu).
 • 4. W uzasadnionych przypadkach Poradnia może odstąpić od pobrania opłaty za część kursu, jeśli np.:

  - dziecko nie może uczestniczyć w zajęciach przez więcej niż 3 spotkania pod rząd i nie ma możliwości nadrobienia programu kursu;
  - w istotny sposób zmieniły się warunki życiowe dziecka, co powoduje niemożność uczestniczenia w zajęciach;
  - ze strony Poradni nastąpi niedotrzymanie warunków umowy lub regulaminu.
 • 5. Płatność za zajęcia odbywa się:

  a) z góry całość opłaty za semestr, co daje prawo do 10% zniżki;
  b) lub w 4-5 ratach w terminach ustalonych w umowie;
  c) wysokość opłaty za dany kurs może ulegać zmianie w poszczególnych semestrach z uwagi na liczbę godzin w danym semestrze oraz zmianę warunków rynkowych; cena i liczba godzin powinna być ustalona na początku semestru i zawarta w umowie.
 • 6. Rodzic powinien uprzedzić o przewidywanej nieobecności dziecka na zajęciach ze względu na małą liczebność grup; prosimy o informowanie z wyprzedzeniem co najmniej 1 dnia.
 • 7. Na zajęciach w Sali Zajęć Grupowych obowiązuje zmiana obuwia.

Copyright (C) Tomasz Seroczyński (2003)