INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

(od 25 maja 2018r)

Na podstawie art.23 ust.1, art.24 ust.1, art.25 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zmianami), Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ANIMUS w Grodzisku Mazowieckim, z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 10a, 05-827 Grodzisk Mazowiecki informuje, że jest administratorem danych pracowników poradni, pacjentów i powiązanych z nimi osób, które zostały zgromadzone w celu realizacji zadań statutowych Niepublicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej ANIMUS na okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

Ich podanie jest dobrowolne i pochodzą one od właścicieli danych, którzy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, żądania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia ze zbioru, chyba, że dotyczy to danych osobowych, w odniesieniu, do których tryb ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne ustawy.

Szanowni Państwo, od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W świetle powyższego informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych (dalej: Administrator) jest Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ANIMUS w Grodzisku Mazowieckim. Poradnia działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty U.2017.2198 t.j. z dnia 2017.11.29 oraz Statutu Poradni.
  2. Osobą odpowiedzialną za administrowanie danymi jest dyrektor Poradni Paulina Rytelewska. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. A. Mickiewicza 10a, 05-827 Grodzisk Mazowiecki, pocztą email: paulina@animus.pl lub telefonicznie: 22 755 45 08.
  3. Klient zgłaszając się do Poradni w celu skorzystania z jej usług podaje swoje dane podstawowe: imię, nazwisko oraz kontaktowy numer telefonu. Ich podanie jest dobrowolne, jednak brak podania danych niezbędnych do realizacji zadań Poradni może skutkować niemożnością umówienia się na wizytę.
  4. Jeśli klient zdecyduje się skorzystać z usług Poradni, podpisuje zgodę na przetwarzanie danych osobowych (w załączniku) i podaje wymagane dane zgodnie z zasadami ewidencji danych w Poradni. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie  ustawy RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z zadań statutowych realizowanych przez Poradnię.
  5. Dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu realizowania zadań statutowych Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz w celach statystycznych.
  6. Dane osobowe klientów są udostępniane wyłącznie podmiotom wskazanym w przepisach prawa; w sytuacji potrzeby przekazania danych do innej poradni wymaga się pisemnej zgody osoby upoważnionej do dysponowania danymi: rodzica/ opiekuna niepełnoletniego dziecka, pełnoletniego ucznia. Poradnia nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z osobą, której dane dotyczą.
  7. Okres przechowywania danych osobowych określony jest w przepisach dotyczących archiwizacji obowiązujących w Poradni. Kasacja akt odbywa się po uzyskaniu zgody Archiwum Państwowego.
  1. Poradnia gwarantuje dostęp do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, z tym, że w takiej sytuacji zachodzi ewentualność zaniechania realizacja działań statutowych na rzecz konkretnej osoby. Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt z Administratorem.
  2. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  3. W sytuacji naruszenia w Poradni zasad gwarantujących ochronę danych osobowych bądź zaistnienia innych okoliczności świadczących o niedostatecznej ochronie danych, klienci Poradni mogą wnieść skargę do organu nadzorczego jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.